Surah Qaf dan Pengelompokkan Surah-surah Al Qur'an


Abufadli.com - Surat ini merupakan mula-mula kelompok surat Mufassal (surat yang pendek-pendek) menurut pendapat yang sahih, dan menurut pendapat yang lain dimulai dari surat Al-Hujurat. Sedangkan mengenai pendapat kalangan awam yang mengatakan bahwa surat-surat yang pendek itu dimulai dari 'Amma (surat An-Naba'), maka tiada dasar dalilnya dan tiada seorang ulama pun yang mengatakannya dari kalangan mereka yang dapat dipegang pendapatnya sepanjang pengetahuan kami.

Dalil yang menunjukkan bahwa surat Qaf ini adalah permulaan surat-surat Mufassal ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, Bab "Tahzibul Qur'an" (Pengelompokkan Al-Qur'an). Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Qirab ibnu Tamam, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Sa'id Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Hibban, yang hadis berikut berdasarkan teks yang ada padanya, dari Abdullah ibnu Abdur Rahman ibnu Ya'la, dari Usman ibnu Abdullah ibnu Aus, dari kakeknya.

Abdullah ibnu Sa'id mengatakan bahwa hadis berikut diceritakan kepadaku oleh Aus ibnu Huzaifah, kemudian keduanya sama-sama menceritakan hadis berikut. Disebutkan bahwa kami datang menghadap kepada Rasulullah Saw. sebagai delegasi dari Bani Saqif. Kemudian sekutu-sekutu kaum muslim bertempat tinggal di perumahan Al-Mugirah ibnu Syu'bah r.a. Dan Rasulullah Saw. sendiri menempatkan Bani Malik di suatu kemah miliknya.

Musaddad mengatakan bahwa di antara delegasi yang datang kepada Rasulullah Saw. terdapat orang-orang dari Bani Saqif.

Tersebutlah bahwa Rasulullah Saw. setiap malam selalu mendatangi kami sesudah salat Isya dan berbincang-bincang dengan kami. Abu Sa'id hanya berdiri saja hingga kedua kakinya saling bergantian menopang tubuhnya karena lamanya berdiri.

Kebanyakan pembicaraan beliau Saw. kepada kami ialah menceritakan perlakuan yang menyakitkan dari kaumnya terhadap dirinya, kemudian beliau Saw. bersabda, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa karena kami saat itu (di Mekah) dalam keadaan lemah dan terhina. Dan ketika kami hijrah ke Madinah, terjadilah peperangan di antara kami secara bergantian; kadang kala kami beroleh kemenangan atas mereka, dan kadang kala mereka beroleh kemenangan atas kami."

Dan di suatu malam Rasulullah Saw. terlambat datang kepada kami tidak seperti biasanya saat beliau mendatangi kami. Maka kami berkata bahwa beliau datang terlambat kepada kami malam ini. Ketika beliau Saw. datang, maka bersabdalah beliau:

"إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى أُتِمَّهُ"

Sesungguhnya baru saja diturunkan kepadaku sekelompok ayat-ayat Al-Qur'an, maka aku tidak mau datang (menemui kalian) sebelum merampungkannya.

Pengelompokkan Surah-surah Al Qur'an
Aus berkata, bahwa lalu ia bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah Saw., "Bagaimanakah caranya kalian mengelompokkan Al-Qur'an menjadi beberapa hizib? Maka mereka menjawab, bahwa itu terdiri dari tiga kelompok, lima kelompok, tujuh kelompok, sembilan kelompok, sebelas kelompok, dan tiga belas kelompok, sedangkan hizib (kelompok) Mufassal tersendiri.

Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Abu Khalid Al-Ahmar dengan sanad yang sama. Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Abdullah ibnu Abdur Rahman alias Ibnu Ya'la At-Ta-ifi dengan sanad yang sama.

Apabila telah diketahui, maka jumlah keseluruhannya ada empat puluh delapan surat, dan surat yang sesudahnya adalah surat Qaf. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan seperti berikut :

  • Tiga pertama ialah surat Al-Baqarah, surat Ali-Imran, dan surat An-Nisa.
  • Lima surat berikutnya itu ialah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah.
  • Tujuh surat ialah Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl.
  • Sembilan surat itu ialah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu’minun, An-Nur, Al-Furqan.
  • Sebelas surat ialah Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qashshas, Al-'Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan Yasin.
  • Tiga belas surat ialah Ash-Shaffat, Shad, Az-Zumar, Al-Mu’min, Asy-Syura, Fushshilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan Al-Jatsiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, dan Al-Hujurat.
  • Sesudah itu adalah hizib Mufassal atau kelompok surat-surat yang pendek-pendek, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh para sahabat.

Dengan demikian, maka dapat ditentukan bahwa surat Qaf ini adalah permulaan dari surat Mufassal, seperti yang telah kami katakan di atas.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Damrah ibnu Sa'id, dari Abdullah ibnu Ubaidillah, bahwa Umar ibnul Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laisi mengenai surat yang dibaca oleh Rasulullah Saw. dalam salat hari rayanya. Maka Abu Waqid menjawab, "Qaf dan Al-Qamar."

Imam Muslim dan Ahlus Sunan yang empat orang telah meriwayatkannya melalui hadis Malik dengan sanad yang sama.

Di dalam riwayat Imam Muslim, dari Malik, dari Damrah, dari Abdullah, dari Abu Waqid disebutkan bahwa Umar r.a. pernah bertanya kepadanya tentang hal tersebut, lalu ia menjawabnya dengan jawaban yang tersebut di atas.

Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar ibnu Amr ibnu Hazm, dari Yahya ibnu Abdullah ibnu Abdur Rahman ibnu As'ad ibnu Zurarah, dari Ummu Hisyam binti Harisah yang mengatakan bahwa dahulu dapur kami dan dapur Nabi Saw. menjadi satu selama satu atau dua tahun atau satu setengah tahun, dan tidaklah aku menerima surat Qaf melainkan langsung dari lisan Rasulullah Saw. Beliau Saw. selalu membacanya setiap hari Jumat di atas mimbarnya apabila berkhotbah.

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama.

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Habib ibnu Abdullah ibnu Muhammad Ibnu Ma'an, dari Bintil Haris ibnun Nu'man yang menceritakan bahwa tidaklah aku hafal surat Qaf melainkan langsung dari lisan Rasulullah Saw. yang beliau bacakan di setiap hari Jumat dalam khotbahnya. Bintil Haris mengatakan bahwa dahulu dapur kami dan dapur Rasulullah Saw. pernah bersatu.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Syu'bah dengan sanad yang sama.

Tujuan utama dari pengetengahan semua riwayat di atas ialah untuk membuktikan bahwa Rasulullah Saw. sering membaca surat Qaf ini di hari-hari besar, seperti hari raya dan salat-salat Jumat. Karena di dalam surat ini terkandung permulaan kejadian, kebangkitan, hisab, surga, neraka, pahala, azab, dan targib serta tarhib. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Sumber : Tafsir Ibnu Katsir
Deni Kurnia
Deni Kurnia Seorang Pembelajar, tak Lebih