Apakah Rasulullah SAW Menyemir Rambutnya yang Telah Beruban?

Terimakasih bagi Anda yang setia membaca artikel-artikel di abufadli.com, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kali ini saya posting tentang uban Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW Menyemir Rambutnya yang Telah Beruban? Namun, tentu bukan tentang hukum menyemir rambut, fokus kali ini tentang hadits-hadits seputar uban Rasulullah SAW. 

Hadits-hadits tentang uban Rasulullah SAW berbicara mengenai Uban Rasulullah, penyebab Rasulullah beruban, dan jawaban atas pertanyaan apakah Rasulullah menyemir rambut beruban?


Apakah Rasulullah SAW Menyemir Rambutnya yang Telah Beruban?

Daftar Isi
Hadits-hadits tentang Uban Rasulullah SAW

Beberapa hadits tentang uban Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

Hadits 1

Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.:

هل خضب رسول اللہ ﷺ قال : لم يبلغ ذلك . إنا كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم .

"Pernahkah Rasulullah saw. menyemir rambutnya yang telah beruban?"

Anas bin Malik menjawab: "Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. 

Namun Abu Bakar r.a. pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam"¹). 

(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud, dari Hammam, yang bersumber dari Qatadah).

1). Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah tua.

Hadits 2

Anas bin Malik r.a. mengemukakan;

ماعـددت في رأس رسول الله له ولحيتـه إلا أربع عشرة شعرة بيضاء

"Aku tidak mendapatkan lebih dari empat belas lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah saw."

(Diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur dan Yahya bin Musa dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)

Hadits 3

Dalam suatu riwayat, Simak bin Harb r.a. mengungkapkan: "Aku mendengar Jabir bin Samurah r.a. menjelaskan, setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah saw:

كان إذا دهن رأسه لم يرمنه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء .

"Apabila Rasulullah saw. meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihatlah sedikit uban di kepalanya".

(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Mutsanna, dari Abu Daud at-Thayalisi, dari Syu'bah, yang bersumber dari Simak bin Harb r.a.).

Hadits 4

Dalam suatu riwayat, Ibnu Umar r.a. mengungkap,

إنها كان شيب رسول الله ﷺ نحوا من عشرين شعرة بيضاء

"Uban Rasulullah saw. hanya sekitar duapuluh lembar saja". 

(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Umar bin al-Walid al-Kindi al-Kufi, dari Yahya bin Adam, dari Syarik, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, yang bersumber dari Ibnu Umar r.a.).

Hadits 5

Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas r.a. mengemukakan:

قال أبو بكر يارسول الله قد شبت قال : شيبتني هود والـواقــة والمرسلات وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت .

Abu Bakar r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh anda telah beruban!" Rasulullah saw. bersabda: "Surah Hud, surah al-Waqi'ah, surah al-Mursalat, surah Amma yatasa'alun dan surah Idzasy-Syamsu Kuwwirat, menyebabkan aku beruban".

(Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala, dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dari Abi Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a.).

Hadits 6

Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a., dikemukakan bahwa para shahabat berkata:

يارسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود واخواتها .

"Wahai Rasulullah, kami melihat anda sungguh telah beruban!" Rasulullah saw. bersabda: 'Surah Hud dan beberapa surah
sebangsanya (telah menyebabkan aku beruban)".

(Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki', dari Muhammad bin Basyar, dari 'Ali bin Shalih, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Abi Juhaifah r.a.).

Abu Juhaifah adalah Wahab as-Sawa' bin 'Amir bin Sha'sha'ah al-Kufi. Ia adalah seorang shahabat yang masyhur. Menurut ad-Dzahabi, ia adalah rawi yang taiqat (kuat hapalan dan terpercaya). la wafat pada tahun 74 H.

Hadits yang semakna terdapat pula pada Sunan Ibnu Majah, dalam bab "Pakaian", Hadits no. 3630.

Hadits yang semakna dikeluarkan pula oleh Thabrani

Hadits 7

Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah ra perihal uban di kepala Rasulullah saw. Ia menjawab

لم يكن في رأس رسول اللہ ﷺ شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذ انهن واراهن الذهن

"Di kepala Rasulullah saw. tidak terdapat uban, kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya (sisirannya). Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak".

(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani, dari Suraj bin Nu'man, dari Hammad bin Salamah, yang bersumber dari Simak bin Harb ra).
Deni Kurnia
Deni Kurnia Seorang Pembelajar, tak Lebih